Prohlášení o zpracování osobních údajů.

OCHRANA VAŠEHO SOUKROMÍ JE PRO NÁS NAPROSTOU PRIORITOU.

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu s pravidly chování, která se vztahují na celou společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 21/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 55 996 (dále jen "správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. respektuje Vaše právo na ochranu soukromí a prostřednictvím těchto stránek neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje s výjimkou informací získaných v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce, nebo na základě Vámi vyplněných formulářů nacházejících se na webových stránkách společnosti. Tyto stránky mohou rovněž obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů a na které se toto prohlášení o zpracování osobních údajů nevztahuje. Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. nenese žádnou odpovědnost za internetové stránky třetích stran.

Zdroje osobních údajů

  • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, vizitky, webové stránky, kontaktní formulář, sociální sítě apod.)
  • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

  • identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, IČ, DIČ apod.)
  • údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (např. kontaktní adresa, telefon, fax, e-mail apod.)
  • popisné údaje (např. bankovní spojení)
  • další údaje nezbytné k plnění smlouvy
  • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálních řízení, zpracování fotografií apod.)

Použití osobních údajů

Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodu jiných právních nároků.

Uchovávání Vašich údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, která je zapotřebí k naplnění účelu, pro který jsme tyto údaje shromáždili, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak. V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu a z příslušných právních předpisů.

Vaše práva související s Vašimi osobními údaji

V souladu s nařízením GDPR máte právo odvolat svůj souhlas týkající se našeho používání Vašich osobních údajů. Máte také právo požadovat přístup k Vašim údajům, jejich úpravu v případě, že námi uchovávané údaje jsou nesprávné či nepřesné, nebo změnu či vymazání Vašich osobních údajů. Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů na základě závažných a legitimních důvodů souvisejících s Vaší specifickou situací či s Vaším specifickým postavením. V případech, kdy jsme obdrželi Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně možnosti odmítnout jejich použití ke stanovenému účelu.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které má ve správě, a to proti náhodné nebo záměrné manipulaci, ztrátě, destrukci nebo proti přístupu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní postupy se neustále zdokonalují v souladu s vývojem nových technologií.

Změna „Prohlášení o ochraně osobních údajů“

V případě jakýchkoliv změn „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ budeme tyto změny aktualizovat na našich webových stránkách. Z tohoto důvodu je doporučujeme pravidelně kontrolovat. Pokud však zásadně změníme způsob, jakým osobní údaje zpracováváme, oznámíme Vám to předem, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, Vás požádáme o souhlas ještě před uvedením takových změn do praxe.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
F.A.Gerstnera 21/3
370 01 České Budějovice
IČ: 260 55 996
Email: sales@koh-i-noor.cz

Tyto kontaktní údaje můžete využít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím těchto stránek nashromážděny.